Voorwaarden

Home | Voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Fysiotherapie West. Aan het gebruik van de website, en alle
diensten van Fysiotherapie West via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de
website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle
functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account,
indien nodig, door Fysiotherapie West is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de
aangeboden diensten volledig gebruiken.

1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het
wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim
te houden. Fysiotherapie West mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding
met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk
voor al deze handelingen, tenzij u bij Fysiotherapie West heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord
kent.

1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Fysiotherapie West u verzoeken om extra
identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4
Fysiotherapie West behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden
beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd
contact op met Fysiotherapie West.

1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van
Fysiotherapie West voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de
Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2
Indien Fysiotherapie West constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht
hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag

Fysiotherapie West zelf ingrijpen om de overtreding te beƫindigen. In urgente of ernstige gevallen kan
Fysiotherapie West zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3
Indien naar het oordeel van Fysiotherapie West hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fysiotherapie West of derden en/of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens,
lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is
Fysiotherapie West gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar
af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4
Fysiotherapie West is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
Voorts is Fysiotherapie West gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende
gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze
gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen
andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de
gegevens.

2.5
Fysiotherapie West behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze
gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1
Fysiotherapie West onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een
beperking van de beschikbaarheid, zal Fysiotherapie West dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief
laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2
Fysiotherapie West mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het
intellectueel eigendom van Fysiotherapie West of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele
wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fysiotherapie West,
behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging
5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Fysiotherapie West aan. Deze
overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te
gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-
mail aan te geven aan Fysiotherapie West.

5.3
Fysiotherapie West is gerechtigd de overeenkomst te beƫindigen indien u achttien maanden lang geen
gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-
mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
6.1
Fysiotherapie West mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6.2
Fysiotherapie West zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste
veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding
de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als
acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen
7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen
in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin Fysiotherapie West gevestigd is.

7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Fysiotherapie West is daarop de Richtlijn online
arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via
de website van KNMG.

7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling
gestalte wordt gegeven.

7.5
Fysiotherapie West is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen
aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fysiotherapie West
schriftelijk zijn aanvaard.

7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Onze expertise, uw voordeel!